KTSF vedtægter

Foreningens navn er Kastrup-Tårnby Skytteforening, stiftet d. 20. januar 1975 med hjemsted i Tårnby kommune.

§1. Foreningens navn er Kastrup-Tårnby Skytteforening, stiftet d. 20. januar 1975 med hjemsted i Tårnby kommune.


§2. Foreningens formål er at dyrke sportsskydning samt ved anden kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel.


§3. Foreningen er tilsluttet DDS Storkøbenhavn under DGI, og er derved underkastet foreningens og landsorganisationens love og vedtægter.
Foreningen kan til enhver tid søge optagelse i foreninger og organisationer, hvis formål ikke er i modstrid med DDS Storkøbenhavns love og vedtægter.


§4. Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig foreningens love og vedtægter og har dansk statsborgerskab. En betingelse for, at være eller blive optaget som
medlem i foreningen er, at ingen personlige forhold vil medføre, at Politiet vil nægte pågældende tilladelse til våbenpåtegning SKV3. Ved optagelse i foreningen er der en
prøvetid på 3 måneder. "Senest ved prøvetidens udløb afleveres ren straffeattest." Pistolskydning er for medlemmer over 15. år.
Som aktive kan endvidere optages udenlandske statsborgere, når disse har fast bopæl i Danmark og er i besiddelse af opholds- eller arbejdstilladelse samt vedkender/forstår
foreningens vedtægter. Umyndiges optagelse kræver forældres eller værges skriftlige tilladelse. Som støttemedlemmer kan optages enhver.


§5. Alle medlemmer betaler kontingent til foreningen. Kontingentet opkræves og indbetales én gang om året i januar måned.
Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Nye medlemmer betaler ved indmeldelse et indskud. Indskuddets størrelse fastsættes af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Medlemskab bevises ved i hændehavelse af gyldig kontingentkvittering, som skal forevises på forlangende.
Erlagt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse m.v.
Udmeldelse af foreningen, skal for at være gyldig, fremsendes skriftlig til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til 1. Januar.
Kontingentrestance udover 3 måneder medfører automatisk fortabelse af medlemsret.
Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for indgående forpligtelser, Kastrup-Tårnby Skytteforening Vedtægter for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen ud
over kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen kunst.


§6. Aktiv skyende:
Alle medlemmer med privatejede våben, skal minimum skyde 6 gange om året på en af foreningens skydedage. Bestyrelsen kan efter skøn dispensere.
Hvert år, senest i oktober, skal privatejede våben og våbenpåtegninger og foreningsejede Privatvåben fremvises personligt og registreres (SKV2 og SKV4) af et af bestyrelsens
medlemmer. Foreningens våbenkontrollant skal også kontrollere, at våbenet er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Hvis dette ikke opfyldes, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, der efter
bestyrelsens skøn ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.


§7. Før der kan erhverves våbenpåtegning, skal skytten være aktivt medlem i minimum 2 år (for riffelskytter 1 år). Pistolskytter kan dog efter minimum 1 års medlemskab ansøge
bestyrelsen om tilladelse til at erhverve et forenings ejet våben.


§8. Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, hvis hele forhold skønnes at være uheldigt for samarbejdet i foreningen eller for foreningens anseelse såvel indadtil som udadtil
Beslutning om udelukkelse af et medlem skal forelægges på første ordinære generalforsamling. Et medlem kan indanke sin sag for generalforsamlingen ved skriftlig at
indsende sin klage til foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingen.


§9. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ved skriftlig meddelelse indkaldes hvert år i februar måned.
Med indkaldelsen, der skal ske med mindst 14 dages varsel og være tydeligt dateret, skal følge dagsorden, samt eventuelt indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse i skriftlig
formular.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest d 1. januar i underskrevet stand, og betingelsen for forslagenes behandling er,
at man ikke er i kontingentrestance og er til stede ved generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted dersom bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 1/3 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig anmodning derom til
foreningen.

§10. For at deltage i generalforsamlingen og for at være stemmeberettiget, kræves:
a. at man har været aktivt medlem i mindst 3 måneder.
b. at man ikke er i kontingentrestance.
c. at man er fyldt 18 år på datoen for generalforsamlingens afholdelse. Medlemmer, der er fyldt 14 år, kan dog overvære generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
Støttemedlemmer har ingen stemmeret. Tidligere aktive medlemmer, som er overgået til støttemedlemskab, har stemmeret.


§11. Foreningens bestyrelse består af følgende:
• Formand
• Næstformand
• Kasserer
• Sekretær
• Pistoludvalgsformand
• Riffeludvalgsformand
• Mindst 3 bestyrelsesmedlem
Hvert år vælges:
• Formand
• 1 revisor
• 2 Bestyrelsessuppleanter
• 1 Revisorsuppleant
Ulige år vælges for en periode på 2 år:
• Kasserer
• Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
Lige år vælges for en periode på 2 år:
• Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.


§12. På den årlige generalforsamling behandles følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Budget samt kontingent og indskud for det kommende år.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer (ulige år).
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af revisor.
10. Valg af 2 bestyrelses- og 1 revisorsuppleanter.
11. Eventuelt.
Ved generalforsamlinger afgøres alle sager bortset fra lovændringer og spørgsmål omForeningens opløsning, jfr. § 15 og § 16, ved simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning
skal finde sted blot 1 medlem kræver dette.
Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet skal underskrives af dirigenten og har fuld beviskraft for hvad der er passeret.


§13. Den valgte bestyrelse afholder konstituerende møde snarest efter generalforsamlingen og på dette møde skal referatet af generalforsamlingen foreligge.
Kasserne og Formanden har adgang til foreningens bankkonti
På det konstituerende bestyrelsesmøde vælges næstformand, skydeudvalgsformænd, ligesom de økonomiske retningslinjer for foreningens daglige drift fastlægges og begrænses prokura
gives i fornødent omfang i overensstemmelse hermed. Alle andre økonomiske dispositioner skal i hvert enkelt tilfælde forelægges bestyrelsen, og vedtagelsen kræver flertalsbeslutning.
Kassereren varetager de regnskabsmæssige beføjelser i foreningen og er ansvarlig for, at et effektivt afregningssystem forefindes og overholdes i henhold til bestyrelsens beslutninger.
Bestyrelsesmøder afholdes når det efter bestyrelsens skøn er påkrævet, således at foreningens funktioner ikke bliver forsømt. Indkaldelse sker skriftlig med angivelse af
dagsorden samt tid og sted for mødet.
I tilfælde af formandens fravær leder næstformanden mødet.
Afstemninger indenfor bestyrelsen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ved hvert bestyrelsesmøde fremlægger kassereren en kortfattet oversigt over foreningens økonomi samt medlems- til og afgang.
Det på bestyrelsen påhviler omgående at meddele Landsdelsforeningen nyvalg til bestyrelsen samt repræsentanter til landsdelsgeneralforsamlingen og tillige at udfylde og indsende de
indberetninger m.v. til landsdelsforeningen, som denne finder nødvendig for at varetage landsdelsforeningens daglige ledelse.


§14. Den af bestyrelsen udpegede skydeledelse har for hvert sit område ansvaret for foreningens
sportslige aktivitet, for tilrettelæggelsen af en rationel træning samt for at de fornødne
instruktører udpeges og uddannes.
Alle medlemmer er pligtige til at rette sig efter såvel skydelederens og instruktørens anvisninger, samt til at påtage sig nødvendige hverv ved afviklingen af foreningens
arrangementer.
Skydeledelsen har tillige ansvaret for foreningens våben, ammunition og øvrige skyttemateriel.


§15. Angående de af justitsministeriet givne bestemmelser for opbevaring og erhvervelse af
sportsskydevåben og ammunition henvises til DGIs. håndbog i skydning.
Såfremt en skytte, der ikke opfylder alderskriteriet for våbentilladelse, ønsker at anskaffe sig et sportsskydevåben, kan dette kun ske såfremt dette opbevares i foreningens depot,
anskaffes i forældres eller i værges navn og forældre eller værge indtræder i foreningen som medlem.
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et
medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§16. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12

Bestyrelsen udarbejder hvert år pr. 31/12 en skriftlig status over foreningens
kassebeholdning og materiel.
Regnskaberne skal afsluttes og overleveres til revisoren inden 15. januar og skal være afleveret til bestyrelsen med revisorens bemærkninger inden udgangen af januar måned.

§17. Forandringer i foreningens love kan kun ske på generalforsamlingen, efter forslag herom er udsendt med sædvanlig varsel i henhold til § 7.

Til gyldig vedtagelse kræves at 3/4 af de
tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
Vedtages opløsning med denne majoritet, udsendes forslaget til urafstemning og kan kun vedtages såfremt 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor.
Afstemningsresultatet skal foreligge senest 14 dage efter udsendelsen.
I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue og andre midler landsdelsforeningen. Materialer og våben, der er stillet til rådighed af Dansk Skytte Union,
tilbageleveres DSU såfremt foreningen opløses.
Endelig afvikling af foreningens formue og midler foretages af en likvidationskomite på 3 medlemmer, der udpeges af foreningens medlemmer samtidig med vedtagelsen af
opløsningen.